Tổng lượt truy cập : 301816

Hỗ trợ trực tuyến

Anh Duy - 0946.733.151

Trang nhất » Sản phẩm » HMI Proface ngưng SX

Dánh sách mã hàng thay thế


Xem ảnh lớn
Mã sản phẩm: S000104

Để tải về vui lòng click sang phần Catalogue

Chia sẻ :
HMI
Series Screen Size
(inch)
Model # of product
you are using
Name of recommended
product for replacement
     
GP3000 Series
12.1 AGP3600-T1-AF GP-4601T
AGP3600-T1-D24
10.4 AGP3500-T1-AF GP-4501T
AGP3500-T1-D24
AGP3500-S1-AF GP-4501TW
AGP3500-S1-D24
AGP3500-L1-D24
7.5 AGP3400-T1-D24 GP-4401T
AGP3400-S1-D24
5.7 AGP3310-T1-D24 GP-4401WW
AGP3300-T1-D24 GP-4301T
AGP3300-S1-D24 GP-4301TW
AGP3300-L1-D24
AGP3301-S1-D24 GP-4301TW
GP-4301TM
AGP3301-L1-D24 GP-4301TW
GP-4301TM
AGP3302-B1-D24 GP-4301TW
GP-4301TM
3.8 AGP3200-T1-D24 GP-4201T
AGP3200-A1-D24
     
ST3000 Series
10.4 AST3501-T1-AF GP-4501TW
AST3501-T1-D24
AST3501-C1-AF
AST3501-C1-D24
7.5 AST3401-T1-D24 GP-4401T
5.7 AST3301-T1-D24 GP-4301T
AST3301-S1-D24 GP-4301TW
GP-4301TM
AST3301-B1-D24 GP-4301TW
GP-4301TM
AST3302-B1-D24 GP-4303T
3.8 AST3201-A1-D24 GP-4201TW
AST3211-A1-D24 GP-4203T

GP2000 Series
12.1 GP2600-TC11 GP-4601T
GP2600-TC41-24V
GP2601-TC11
GP2601-TC41-24V
10.4 GP2500-TC11 GP-4501TW
GP2500-TC41-24V
GP2500-SC41-24V
GP2500-LG41-24V
GP2501-TC11
GP2501-TC41-24V
GP2501-SC11
GP2501-SC41-24V
GP2501-LG41-24V
7.4 GP2400-TC41-24V GP-4401T
GP2401-TC41-24V
5.7 GP2300-TC41-24V GP-4301T
GP2300-SC41-24V
GP2300-LG41-24V GP-4301TW
GP2301-TC41-24V
GP2301-SC41-24V GP-4301TW
GP-4301TM
GP2301-LG41-24V GP-4301TW
GP-4301TM
Handheld GP2401H-TC41-24V GP-3310HT
GP2301H-LG41-24V GP-3300HL
GP2301H-SC41-24V GP-3300HS

GLC2000 Series
12.1 GLC2600-TC41-200V GP-3600T-FN1M
GLC2600-TC41-24V
10.4 GLC2500-TC41-200V GP-3500T-FN1M
GLC2500-TC41-24V
7.4 GLC2400-TC41-24V GP-3400T-FN1M
5.7 GLC2300-TC41-24V GP-3300T-FN1M
GLC2300-LG41-24V GP-3300L-FN1M

GP77R Series
10.4 GP577R-TC11 GP-4501T
GP-4501TW
GP577R-TC41-24V
GP577R-SC11
GP577R-SC41-24V
8.9 GP477R-EG11 GP-4501T
GP-4501TW
GP477R-EG41-24VP

GP37W2 Series
5.7 GP37W2-BG41-24V GP-4301TW
GP-4301TM

LT Series
5.7 GLC150-SC41-XY32SK-24V LT-4301TM
LT-3300T
GLC150-BG41-XY32SK-24V LT-4301TM
LT-3301L
GLC150-BG41-XY32SC-24V LT-4301TM
LT-3301L
GLC150-SC41-XY32KF-24V GP-3300T-FN1M
GLC150-BG41-FLEX-24V GP-3300L-FN1M
GLC150-BG41-XY32KF-24V
GLC150-BG41-RSFL-24V
GLC150-SC41-ADK-24V LT-3300T
GLC150-SC41-ADTK-24V
GLC150-SC41-ADPK-24V
GLC150-BG41-ADK-24V LT-3300L
GLC150-BG41-ADTK-24V
GLC150-BG41-ADPK-24V
GLC150-BG41-ADC-24V
GLC150-BG41-ADTC-24V
GLC150-BG41-ADPC-24V

ST400 Series
3.8 ST400-AG41-24V GP-4201TW
GP-4201TM
ST401-AG41-24V GP-4201TW
GP-4201TM
ST402-AG41-24V GP-4203T
ST403-AG41-24V GP-4201T
GP-4201TM

Factory Gateway
- FGW-SE41-24V GP-4201T
 
Industrial PC
Series Screen Size
(inch)
Model # of product
you're using
Name of recommended
product for replacement

PL3000 Series
19 PL3900-TA PS-4800
PL3900-TD
15 PL3700-TA PS-4700
PL3700-TD
12 PL3600-TA PS-4600
PL3600-TD
Built-in PL3000-BA PS-4000B
PL3000-BD

PS3000 Series
15 PS3710A-T42 PS-4700
PS3710A-T42-24V
PS3711A-T42
PS3711A-T42-24V
12 PS3650A-T42 PS-4600
PS3650A-T42-24V
PS3651A-T42
PS365A-T42-24V
 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác